/English below/

 

ALPA Kidsi privaatsuseeskiri

 

1. Üldinfo

1.1 ALPA Kids (ALPA Kids OÜ, registrikood 14547512) loob koostöös Eesti õpetajate, haridustehnoloogide ja teiste lapse arengu spetsialistidega lastele harivaid mänge.

1.2 ALPA Kidsi privaatsuseeskirjas selgitatakse, mis andmeid me kogume ja milleks neid kasutame ja kuidas töötleme.

1.3 Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad selle isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

1.4   Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

1.5 Eeldame, et ALPA Kidsi mobiilirakendust kasutades olete meie privaatsuseeskirjaga tutvunud ja võtate seda arvesse.

 

2. Mida ja miks me kogume

2.1 Kuna ALPA Kidsi põhiliseks sihtrühmaks on lapsed, siis suhtume andmekaitsesse väga rangelt.

2.2 Me ei nõua ALPA Kidsi mobiilirakenduse kasutajatelt nende isikuandmeid.

2.3 ALPA Kidsi veebiversiooni kasutavad õpetajad registreeruvad e-postiaadressiga ja loovad endale parooli, mida hoitakse Google’i serveris krüpteeritud kujul.

2.4 ALPA Kids ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega.

2.5 ALPA Kids ei kogu delikaatseid isikuandmeid, näiteks infot poliitiliste vaadete, tervisliku seisundi jms kohta.

2.6 Täiskasvanud kasutajad võivad meile vabatahtlikult jagada oma nime ja e-postiaadressi, et saaksime Teile näiteks uudiskirju saata. Uudiskirjast loobumisel ei saadeta Teile enam ühtegi uudiskirja, kui Te just ise ei avalda soovi uudiskirja uuesti saada.

2.7 Täiskasvanud kasutajad võivad vabatahtlikult liituda ALPA Kidsi Facebooki lehe või grupiga.

2.8 ALPA Kids võib koguda näiteks järgmiseid isikustamata andmeid:

 • mis veebilehitsejaid ja mis operatsioonisüsteeme kasutatakse, et oma tooteid ja teenuseid testida ning kaasaegsena hoida;
 • mis aadressilt meieni jõutakse, et näha, mis turunduskanalid töötavad;
 • mis on kasutajate lemmik tegevused meie mobiilirakenduses, et luua sobivaimat sisu;
 • IP-aadressi, et näiteks saata tõukesõnumeid, millest on kasutajal õigus loobuda.

Selle info põhjal ei ole meil võimalik Teie isikut tuvastada.

2.9 ALPA Kids ei vii omavahel kokku Teie meile vabatahtlikult jagatud isikuandmeid Teie isikustamata andmetega.

 

3. Kasutaja õigused

3.1 ALPA Kidsi mobiilirakenduse kasutajal on seoses enda isikuandmetega õigus:

 • nõuda nimekirja isikuandmetest, mis meil küsija kohta on;
 • saada ligipääs meie käsutuses olevatele küsija isikuandmetele;
 • parandada, täiendada, uuendada küsija isikuandmeid;
 • nõuda küsija isikuandmete kustutamist meie andmebaasist;
 • tühistada enda privaatsuseeskirjaga nõusolek;
 • saata meile kaebusi.

 

4. Vaidluste lahendamine

4.1. ALPA Kidsi privaatsuseeskiri on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning selle kohaldamist, tõlgendamist ja lõpetamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

4.2. ALPA Kidsi privaatsuseeskirja täitmisest või täitmata jätmisest tulenevad mis tahes vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidluse osapooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

 

5. Kontaktandmed

5.1 Kaebuste, tagasiside ja küsimuste edastamiseks võtke meiega ühendust aadressil alpa@alpa.ee.

5.2 Selleks, et saada infot enda isikuandmete kohta, võime Teil paluda enda isikut tõendada.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

ALPA Kids Privacy Policy

 

 1. General information

1.1 ALPA Kids (ALPA Kids OÜ, Estonian reg. no. 14547512) is developing in collaboration with preschool teachers, educational technologists and child development specialists educational mobile applications for preschool age children.

1.2 ALPA Kids Privacy Policy explains what kind of data we collect, what we use them for and how we process data.

1.3 Personal data are any data concerning an identified or identifiable natural person, revealing aspects of the physical, physiological, economic, cultural or social identity, relationships or genetics of that natural person.

1.4   Processing of personal data is any act performed with personal data, including the collection, recording, organisation, storage, alteration, disclosure, granting access to personal data, consultation and retrieval, use of personal data, communication, cross-usage, combination, closure, erasure or destruction of personal data or several of the aforementioned operations, regardless of the manner in which the operations are carried out or the means used.

1.5 We at ALPA Kids presume that if our application has been taken into use, the user has read our privacy policy and acknowledged it.

 

 1. What kind of data and what for we collect

2.1 As the main users of ALPA Kids are children, we prioritize data protection,

2.2 The use of ALPA Kids applications does not require giving out the user’s personal data.

2.3 ALPA Kids does not disclose the user’s personal data to third parties.

2.4 ALPA Kids does not gathers the user’s sensitive personal data, for example data revealing political opinions or the state of health etc.

2.5 Adult users may willingly give out their name and email address to subscribe to our newsletters. Since unsubscribe from the newsletters, you will not be sent any more newsletters until you subscribe again.

2.6 Adult users may willingly like or follow the ALPA Kids Facebook page or join the Facebook group.

2.7 ALPA Kids may gather non-personalized data like:

 • What browser and operation systems are being used – to test our products and services and to keep them up to date;
 • From what URL the user was referred from – to see what marketing channels perform well;
 • What are the activities in the applications – to create better content;
 • IP address to send push notifications that may be declined by the user.

Based on this information, we are not able to verify your identity.

2.9 ALPA Kids does not match your personal data (name, email etc) that you have willingly given us to your non-personalized data.

 

 1. User rights

3.1 The users of ALPA Kids mobile applications have the right to:

 • Demand the full list of personal data that we have about the person sending the inquiry;
 • Get access to the personal data that we have about the person sending the inquiry;
 • Specify, supplement, update the personal data that we have about the person sending the inquiry;
 • Demand the removal of the personal data that we have about the person sending the inquiry;
 • Annul the previous acceptance of the Privacy Policy;
 • Submit a complaint.

 

 1. Settlement of disputes

4.1. The Privacy Policy has been drawn up in accordance with the laws of the Republic of Estonia and the application, interpretation, and termination thereof shall be subject to the laws of the Republic of Estonia.

4.2. Any disputes arising from the performance of the ALPA Kids Privacy Policy shall be settled through negotiations. If the Parties fail to resolve the dispute through negotiation, the disputes shall be settled by Harju Maakohus (Harju County Court), pursuant to the procedure provided by the law of the Republic of Estonia.

 

 1. Contact details

5.1 For any feedback, questions or complaints please contact us on alpa@alpa.ee.

5.2 For an inquiry about the data we have about you we may ask you to verify your identity.